Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009; Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ công văn số 1682/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2017-2018. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo đến Học sinh sinh viên (HSSV) toàn trường thực hiện việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2017-2018 như sau:

I. Đối tượng, mức BHYT và thời gian nộp:
1. Đối tượng tham gia BHYT: Tất cả học sinh sinh viên đang học hệ dài hạn tập trung tại Trường (ngoại trừ những học sinh sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT).
2. Mức đóng BHYT: Theo quy định mức đóng bằng: 4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 70% = 491.500 đồng (làm tròn) + ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng.
* Đối với HSSV đã có thẻ BHYT bắt buộc thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật (thân nhân của sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, cơ yếu), HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, sinh viên hệ liên thông có tham gia mua BHYT tại cơ quan đơn vị công tác, HSSV đã mua tham gia BHYT hộ gia đình thì KHÔNG phải mua BHYT tại trường. Tuy nhiên, HSSV phải cung cấp cấp bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho nhà trường tại phòng Tài chính kế toán (tầng trệt nhà E) để báo cáo cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.
3. Thời gian đóng BHYT: HSSV nộp tiền mua Bảo hiểm y tế (giá trị từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018) nộp tiền từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017 tại phòng Tài chính kế toán (tầng trệt nhà E, cơ sở chính) và phòng Kế toán (phân hiệu, cơ sở).

II. Tổ chức thực hiện: Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị đào tạo triển khai việc thực hiện BHYT bắt buộc đối với HSSV theo Luật định, tổ chức cho HSSV đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, phối hợp với phòng Tài chính kế toán tổng hợp danh sách tham gia BHYT, liên hệ với BHXH thành phố Hồ Chí Minh để nhận và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho HSSV đúng thời gian quy định. Trưởng các đơn vị đào tạo triển khai đến toàn thể Giảng viên và HSSV chấp hành nghiêm Luật BHYT, có trách nhiệm giải thích rõ cho HSSV và phụ huynh khi có yêu cầu. Đề nghị các đơn vị đào tạo, phòng ban có liên quan và HSSV toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.

tb_161-page-001

tb_161-page-002

Loading...