Ngôn ngữ ở hai miền Bắc – Nam có những sự khác biệt thú vị góp phần làm nên sự phong phú, giàu có của tiếng Việt. Cùng Gia Đình Mới khám phá cách dùng từ ở hai miền qua chùm ảnh dưới đây.

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 0

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 1

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 2

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 3

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 4

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 5

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 6

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 7

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 8

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 9

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 10

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 11

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 12

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 13

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 14

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 15

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 16

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 17

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 18

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 19

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 20

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 21

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 22

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 23

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 24

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 25

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 26

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 27

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 28

30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ hai miền Bắc - Nam 29

(Tham khảo: Từ điển vùng miền Bắc – Nam Việt Nam, Vũ Thành Luân)
Theo Gia đình mới

Loading...