Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh là thành viên liên kết của tổ chức AUN từ tháng 1 năm 2017. Đánh giá ngoài cấp độ chương trình của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 116 sẽ diễn ra tại IUH trong 3 ngày (5,6,7/6/2018).
Các bandroll, cờ phướn khẩu ngữ được treo rộn ràng khắp trường.

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

Loading...

 

Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học ĐNA, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường Đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực ĐNA theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung AUN-QA được ban hành vào năm 2004 (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network – Quality Assurance). 

AUN-QA: Cơ sở đáng tin cậy cho việc chọn lựa trường của phụ huynh và học sinh


Các đơn vị (khoa/ viện) đã sẵn sàng


Việc kiểm định chất lượng đào tạo giúp người học, phụ huynh hoặc tổ chức, cơ quan lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp để người học tham gia học tập theo đúng nhu cầu, mục tiêu cần được đào tạo. Hoạt động này cũng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về chất lượng đào tạo, góp phần minh bạch thông tin về chất lượng đào tạo. Việc các trường tham gia kiểm định chất lượng giáo dục là căn cứ, minh chứng xác thực để các cơ sở đào tạo có thể kêu gọi đầu tư từ các tổ chức xã hội. Từ kết quả kiểm định chất lượng, các cơ sở đào tạo có được định hướng lựa chọn của người học để bảo đảm hoạt động đào tạo của cơ sở có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với khả năng người học.

Để chuẩn bị cho đợt đánh giá lần này nhà trường và các đơn vị đào tạo đã thực hiện một quá trình bao gồm tuân thủ các quy định về xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng theo quy định của AUN, đến việc thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng quy chiếu theo các tiêu chuẩn chất lượng của AUN.

Loading...