Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2017

Chi tiết xin xem: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/

ĐT liên hệ: 08 3985 1932 – 08 3985 1917 – 08 3895 5858