Đề thi, bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 do cô Trần Thu Hiền và Nguyễn Thùy Dương (giáo viên Tiếng Anh, Trường Việt Úc, Hà Nội) thực hiện.

Mã 406

 1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. A 12. A 13. A 14. B 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. D 21. C 22. D  23. C 24. B
25. C 26. D 27. D 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. C 34. D 35. C  36. B 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A
49. C 50. C

Mã đề 409

1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D
17. A 18. B 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D
33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. C
41. D 42. C 43. A 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B

Mã đề 413

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. B 50. B

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 413

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 5
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

Mã đề 409

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 7
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 8
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 9
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 10
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 11
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 12

Mã đề 406

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 13
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 14
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 15
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 16
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 17
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 18

Theo Zing

Bài giải 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 5
Bai giai 24 ma de thi mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 6