Đây là một trong những mục tiêu của Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt ngày 15/01/2019.

Theo đó, Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Loading...

Đề án được phê duyệt với những nội dung chủ yếu về Quan điểm chỉ đạo thực hiện Đề án: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và hỗ trợ thông tin việc xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát triển giáo dục đại học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học. Chủ động hội nhập quốc tế giáo dục đại học. Bảo đảm công bằng, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực.

Đến năm 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.

100% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, trong đó ít nhất 35% có trình độ tiến sĩ; 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; trên 35% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% chương trình đào tạo giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định.

100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý là 100% CSGD đại học khai thác và sử dụng các chương trình đào tạo, học liệu mở được chia sẻ trực tuyến bởi các trường đại học uy tín trên thế giới; trên 70% CSGD đại học có hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học ngoài nước; trên 70% CSGD đại học có ngành đào tạo trong số 8 ngàn đã được công nhận lẫn nhau trong khu vực Asean hoàn thành các thủ tục công nhận tương đương bằng cấp và chuyển đổi tín chỉ/học phần với các trường đại học trong khu vực; Có ít nhất 2 CSGD đại học được xếp hạng trong số 100 và 10 CSGD đại học được xếp hạng top 400 trường đại học tốt nhất châu Á, 4 CSGD đại học được xếp hạng top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới.

Đề án cũng đặt ra các mục tiêu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Về chương trình đào tạo: trên 50% CSGD đại học sử dụng toàn bộ hoặc tích hợp một phần nội dung chương trình đào tạo và giáo trình của nước ngoài vào các chương trình đào tạo của nhà trường. Phấn đấu 100% chương trình đào tạo có mục tiêu, nội dung được thiết kế đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và thị trường lao động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, đổi mới quản trị giáo dục đại học gắn với cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Đồi mới quản lý đào tạo, chương trình, phương pháp đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học. Xây dựng và triển khai hệ thống thu thập thông tin, phân tích và dự báo cung-cầu nguồn nhân lực trình độ cao. Xây dựng cơ chế chính sách tạo nguồn lực, động lực và môi trường cạnh tranh lành mạnh phát triển giáo dục đại học.

Trong đó, để đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học sẽ chú trọng tăng cường năng lực tiếng Anh cho người học thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, tạo lập môi trường sử dụng tiếng Anh trong các CSGD đại học, thu hút sinh viên quốc tế và giảng viên quốc tế học tập và giảng dạy; tăng cường các chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đề án được đảm bảo kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo toquoc.vn

Loading...