Căn cứ Quyết định số 214/2004/QĐ-TTg ngày 24/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 1379/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo; Quyết định:

Điều 1: Cấp học bổng cho 06 sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao với số tiền 46 triệu đồng. Trong đó: 04 sinh viên đại học khóa 10 (2014-2018) nhận mức học bổng 8.500.000 đồng/ sinh viên; 02 sinh viên đại học khóa 11 (2015-2019) nhận mức học bổng 6.000.000 đồng/ sinh viên.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị đào tạo và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí./

Danh sách gồm: Ngô Thị Tú Uyên (DHKT10ATT), Nguyễn Thị Phương Thảo (DHCT10BTT), Ngô Trung Chánh (DHTP10TT), Lê Phương Hằng (DHTP10TT), Nguyễn Thùy Trang (DHKT11ETT), Nguyễn Thị Nga (DHQT11ITT).

qd_3465-page-001 qd_3465-page-002

Loading...