Hơn một tháng trước, từ ngày 05/06/2018 đến ngày 07/06/2018, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức lần đánh giá chất lượng cấp chương trình thứ 116 của AUN – QA tại IUH. Các chương trình đào tạo được đánh giá gồm có: Công nghệ Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Loading...


Sau một thời gian chờ đợi, kết quả từ đoàn đánh giá kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) lần thứ 116 đã có:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA NĂM 2018 CHO 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của AUN lần này sẽ giúp các đơn vị đào tạo khẳng định chất lượng đào tạo của các chương trình với các bên liên quan, từ đó có cơ sở để thực hiện cam kết về chất lượng của chương trình. Lần đánh giá này cũng giúp các đơn vị đào tạo xác định được chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bên liên quan, đặc biệt là nhu cầu của sinh viên và các nhà tuyển dụng.

Đây là MINH CHỨNG cho mục tiêu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM luôn đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng hội nhập, đạt chuẩn khu vực và quốc tế đồng thời đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Loading...