IUH quy định mức thu học phí năm học 2018-2019
IUH thông báo quy định mức học phí đối với sinh viên các hệ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm học 2018-2019. Quyết định được áp dụng trong năm học 2018-2019 và thay thế các văn bản về quy định mức thu học phí, kinh phí đào tạo trước đây liên quan đến nội dung trên.

Nội dung chi tiết mức thu của các hệ đào tạo:

Loading...