Căn cứ vào Công văn số 3943/BGDDT-GDDH ngày 31/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;

Căn cứ vào tình hình thu thập thông tin của sinh viên tốt nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giới thiệu việc làm và phục vụ các hoạt động kiểm định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến các đơn vị đào tạo, các em sinh viên tốt nghiệp về việc thực hiện khảo sát như sau:

Loading...

1. Đối tượng khảo sát: 100% sinh viên tốt nghiệp trong khoảng 12 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đợt 1 trước khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đợt 2 trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

2. Quy trình: Sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát online theo hướng đi kèm với thông báo này. Đơn vị đào tạo kiểm tra tình trạng khảo sát của sinh viên tốt nghiệp trước khi phát giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp. (Fb/svIUH) Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Đào tạo tổng hợp báo cáo Nhà trường kết quả khảo sát theo từng đợt tốt nghiệp hàng năm./
* HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHẢO SÁT.
Các bạn truy cập: htsv.iuh.edu.vn/khaosat
Hoặc mục “Khảo sát sinh viên tốt nghiệp” trong Menu “Sinh viên” trên website trường.

Đăng nhập vào bằng Mã số sinh viên (MSSV) và password (mật khẩu) theo tài khoản “đăng ký học phần”. Các trợ giúp về tài khoản: liên hệ trực tiếp giáo vụ khoa chủ quản.

Loading...