Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau (xem chi tiết phía dưới):

Loading...