Thông báo về việc  nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các học kỳ sau:

– Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

– Miễn giảm học phí bổ sung của năm học 2015-2016, học kỳ I năm học  2016-2017.

Loading...