Thông báo về việc thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế vào tháng 12/2019 và xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 1/2020 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường.
1. XÉT DỰ THI VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ
– Từ 15/10/2019 – 22/11/2019: các khoa tiến hành xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các sinh viên hệ niên chế nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp trên hệ thống.
15h00 ngày 28/11/2019: họp Hội đồng xét dự thi.
Từ 7/12 – 12/12/2019: thời gian thi.
Từ 9/12 – 14/12/2019: Chấm thi và nhập điểm thi TN.
Từ 16/12 – 20/12/2019: Nhận đơn phúc khảo và chấm phúc khảo.
Ngày 26/12/2019: hoàn tất nhập điểm phúc khảo.

2. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP.
Từ ngày 15/10 – 31/12/2019: các khoa nhận đơn xin xét TN của sinh viên.
Sau ngày 6/1/2020: Hội đồng xét TN sẽ họp thông qua danh sách TN.

Loading...