Căn cứ vào tiến độ đào tạo của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018, Khoa Lý luận chính trị (D.1) thông báo mở các lớp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Việt Nam đối với hệ Đại học, học phần Chính trị đối với hệ Cao đẳng vào học kỳ hè năm 2018. Sinh viên theo dõi trên website trường các lớp học phần được mở và đăng nhập hệ thống đăng ký học phần để tham gia lớp học từ ngày 15/04/2018. Đối với học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, thời gian học trong hè không đủ để triển khai giảng dạy, do vậy, Khoa sẽ mở lớp vào học kỳ 1 của năm học 2018-2019.

Loading...