Khoa Lý luận chính trị đã mở các lớp học phần: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (hệ Đại học) và môn Chính trị (hệ Cao đẳng) học vào học kỳ hè năm 2019. Sinh viên đăng ký trên mạng (web dkhp) từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 28/04/2019, nộp học phí từ ngày 20/04/2019 đến 16h30 ngày 24/05/2019. Các lớp chính thức học theo thời khóa biểu từ ngày 10/06/2019. Fb/svIUH

Trân trọng thông báo!
Thông báo đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Loading...