Cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học IUH
Đây là điều 16 trong Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ (Ban hành theo quyết định số 2336/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh).

1. Cảnh báo kết quả học tập: Sau học kỳ 2 mỗi năm học, sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu Điểm trung bình chung (ĐTBC) học kỳ 1 và học kỳ 2 đạt dưới 0,8 đối với năm học đầu; đạt dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc trong 2 học kỳ liên tiếp đạt dưới 1,1.

Loading...

2. Buộc thôi học: Sau mỗi năm học, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
– Tự ý bỏ học 2 học kỳ liên tiếp.
– Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ Nhất; dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ Hai; dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ Ba; dưới 1,8 đối với sinh viên năm cuối khóa.
– Vượt quá thời gian được phép học tại trường như quy định tại điều 4 của Quy chế tín chỉ.
– Bị kỷ luật vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ trong các kỳ thi.

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, nhà trường thông báo về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp những sinh viên bị buộc thôi học theo quy định nếu có nhu cầu học chương trình thấp hơn thì tùy theo từng trường hợp và mức độ vi phạm sẽ được xem xét cho học và được bảo lưu các học phần đã đạt.

Loading...