Đăng ký khối lượng học tập (đăng ký học phần) và điều kiện Tiếng Anh TOEIC

Đăng ký khối lượng học tập (đăng ký học phần) và điều kiện Tiếng Anh TOEIC
Đây là điều 9 trong Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ (Ban hành theo quyết định số 2336/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh).

Cuối năm học, Phòng đào tạo thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ của năm học kế tiếp bao gồm: danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, điều kiện tiên quyết để được đăng ký cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần. Sinh viên tùy theo khả năng và điều kiện học tâp của mình, trước mỗi học kỳ đăng ký các lớp học phần cho học kỳ đó và các học kỳ còn lại của năm học (đầu mỗi học kỳ tiếp theo sinh viên có quyền thay đổi các học phần đã đăng ký trước khi phòng đào tạo chấp nhận mở lớp).

Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối): tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa 30 tín chỉ.

Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải đảm bảo điều kiện tiên quyết, điều kiện môn học trước và môn học sau của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể và đồng phải đạt Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC như sau:
– Sinh viên năm Nhất đạt 250 điểm TOEIC trở lên theo quy chuẩn đánh giá nội bộ hoặc quy chuẩn của Hoa Kỳ mới được đăng ký các học phần năm thứ 2.
– Sinh viên năm Hai đạt 350 điểm TOEIC trở lên theo quy chuẩn đánh giá nội bộ hoặc quy chuẩn Hoa Kỳ mới được đăng ký các học phần năm thứ 3.

Đối với khóa mới nhập học, các khoa, viện đăng ký học phần ở học kỳ 1 cho sinh viên theo thời khóa biểu.
Nhà trường tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh đầu năm theo bài thi đánh giá của TOEIC cho sinh viên nhập học để phân loại:
– Sinh viên đạt từ 200 điểm đến dưới 250 điểm xếp học lớp Tiếng Anh 1
– Sinh viên đạt từ 250 điểm đến dưới 300 điểm xếp học lớp Tiếng Anh 2 (được miễn học môn Tiếng Anh 1)
– Sinh viên đạt từ 350 điểm trở lên được miễn học cả 2 môn: Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2.

Từ học kỳ 2 năm Nhất đến cuối khóa học, sinh viên căn cứ vào Niên giám và các lớp học phần được mở, tự đăng ký học phần học tập qua mạng internet hoặc đăng ký tại Phòng đa phương tiện (Thư viện IUH).

Sinh viên xem kết quả đăng ký học tập trên mạng internet (website nhà trường). Nếu vướng mắc thì liên hệ tại khoa đề nghị giải quyết. Trường hợp khó khăn khoa không trực tiếp giải quyết được thì khoa tổng hợp báo cáo Phòng đào tạo xem xét giải quyết.

Link: http://iuhers.com/sbook/quy-che-hoc-vu-iuh-nam-hoc-2017.html