Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ra thông báo danh sách các đơn vị đang tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (cập nhật đến ngày 02/11/2018).

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành. Đầu năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học với sinh viên toàn trường, áp dụng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo những quy định trong Thông tư Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, Bộ GDĐT công bố danh sách các đơn vị đang tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin cập nhật đến ngày 02/11/2018 để tiện cho các cá nhân, đơn vị tiện theo dõi.

Loading...

Danh sách trên gồm 129 Đại học, Học viện, Trường Đại học và 46 Sở Giáo dục và Đào tạo trên phạm vi cả nước. Trong đó có trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, với trung tâm tin học đặt tại A1.1 (trực thuộc khoa Công nghệ thông tin).

Loading...