Chương trình đào tạo của khối kiến thức tốt nghiệp gồm 10 tín chỉ, trong đó: Thực tập doanh nghiệp (5 tín chỉ) và khóa luận tốt nghiệp (5 tín chỉ).
1. Thực tập doanh nghiệp có thể chia thành 1 hoặc 2 học phần, được quản lý như môn thực hành; chia nhóm thực hành (mỗi nhóm ít nhất 30 sinh viên), có giảng viên hướng dẫn mỗi nhóm, các giảng viên có trách nhiệm chấm điểm báo cáo thực tập cho các sinh viên trong nhóm mình phụ trách.
2. Khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp: Tất cả các sinh viên đều phải làm Khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên được giao đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp vào đầu học kì thứ 7 của khóa học.
Có 2 phương thức để làm Khóa luận tốt nghiệp tùy thuộc vào năng lực học tập của sinh viên là Đồ án tốt nghiệp và Báo cáo tốt nghiệp (nhưng trong bảng điểm sẽ không phân biệt 2 phương thức này mà được ghi chung là Khóa luận tốt nghiệp).

a, Điều kiện để sinh viên được xét làm Đồ án tốt nghiệp là: Không có điểm F; Có điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết học kì thứ 6 của khóa học phải đạt từ 2,50 (theo thang điểm 4) trở lên. Các sinh viên được làm Đồ án tốt nghiệp phải trình bày các kết quả Khóa luận tốt nghiệp của mình dưới dạng 1 đồ án và thuyết trình trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.
Các đơn vị đào tạo lập danh sách sinh viên được làm đồ án tốt nghiệp (kèm theo các thông tin về Điểm trung bình chung tích lũy, số tín chỉ tích lũy) trình Ban giám hiệu phê duyệt chậm nhất là 8 tuần sau khi bắt đầu học kì thứ 7 của khóa học.
b, Các sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp sẽ trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình dưới dạng 1 báo cáo tốt nghiệp.

Loading...