Nội quy học tập của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số: 1382/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh).

Loading...