Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh căn cứ các Quy định hiện hành về việc tổ chức thi, kiểm tram, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Quyết định Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các đơn vị đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
QUI-DINH-THI_894.2016-page-001
QUI-DINH-THI_894.2016-page-002
QUI-DINH-THI_894.2016-page-003
QUI-DINH-THI_894.2016-page-004
QUI-DINH-THI_894.2016-page-005
QUI-DINH-THI_894.2016-page-006
QUI-DINH-THI_894.2016-page-007
QUI-DINH-THI_894.2016-page-008
Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Loading...