Thời gian kế họach của một khóa đào tạo là thời gian cần thiết để sinh viên hoàn thành một chương trình học tập cụ thể.

Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, mỗi sinh viên tùy theo điều kiện kinh tế, sức khỏe, năng lực … của bản thân mà có thể đăng ký học kéo dài hoặc rút ngắn so với thời gian kế hoạch. Tuy nhiên thời gian kéo dài và rút ngắn chỉ được giới hạn trong phạm vi cho phép.

Loading...

Thời gian tối đa và tối thiểu của một khóa đào tạo là thời gian dài nhất và ngắn nhất mà mỗi sinh viên được phép đăng ký để hoàn thành khóa học của riêng mình.

Thời gian kế hoạch, thời gian tối đa và tối thiểu với các hệ khác nhau được quy định cụ thể trong bảng dưới đây.

Các đối tượng được hưởng chính sách được gia hạn thêm thời gian tối đa học tập tại trường là 1 năm đối với sinh viên hệ đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, cao đẳng; 6 tháng với sinh viên hệ liên thông để hoàn thành chương trình.

Các học kỳ được phép tạm dừng học và các học kỳ học ở trường khác trường khi chuyển về Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đều được tính chung vào thời gian tối đa này.

Mỗi năm học có 2 học kỳ chính và có thể có 1 học kỳ phụ. Học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Học kỳ phụ: sinh viên học lại, học vượt hoặc học thêm các học phần ngoài chương trình đào tạo. Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc. Việc tổ chức học kỳ phụ được căn cứ vào tình hình cụ thể từng năm học.

Ngoài ra còn 1 số tuần dành cho các hoạt động: Giáo dục Quốc phòng An ninh, thực tập, nghỉ hè, nghỉ Tết.

Loading...