Thời hạn học tập tại trường của sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Theo thông báo số 182/TB-ĐHCN ngày 21 tháng 11 năm 2017, để đảm bảo sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn.
Áp dụng cho: Đại học chính quy, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề, đại học liên thông 1,5 năm; đại học liên thông 3 năm, đại học vừa làm vừa học, cao đẳng nghề liên thông.


Thủ tục giải quyết yêu cầu của Học sinh Sinh viên – Phòng đào tạo IUH

Loading...