Tiến độ đào tạo IUH năm học 2018-2019

Tiến độ đào tạo IUH – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thưoơng) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Trưởng phòng đào tạo. Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019 của Trường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (10.01.2018 – QĐ số 390). Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
tddt1
Dựa theo tiến độ đào tạo: có thể biết thời gian nhập học, giáo dục định hướng, xét tốt nghiệp, ôn thi học kỳ, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, nghỉ Tết, nghỉ hè. Chi tiết các mốc thời gian sẽ có thông báo chính thức.
tddt2