Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (QĐ số 1212 – ngày 12 tháng 7 năm 2019)

Loading...

Loading...