Đánh giá chất lượng cấp chương trình lần thứ 116 của AUN – QA tại Đại học Công nghiệp TP.HCM

Từ ngày 5/6/2018 đến ngày 7/6/2018, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức lần đánh giá chất lượng cấp chương trình thứ 116 của AUN – QA tại IUH. Các chương trình đào tạo được đánh … Read more