Tiến độ đào tạo IUH năm học 2018-2019

Tiến độ đào tạo IUH – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thưoơng) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Đại học Công nghiệp … Read more