Quy chế học vụ IUH năm học 2017

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được ban hành theo Quyết định số 2336 /QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ là tập hợp những quy định về phương thức đào … Read more