Nội dung ôn tập các học phần của học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, Khoa Lý luận chính trị thông báo Nội dung ôn tập các học phần của học kỳ 2 năm học 2017-2018: I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2017-2018) MÔN NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1. Quan … Read more

Khoa Lý luận chính trị thông báo mở các lớp học phần hè năm 2018

Căn cứ vào tiến độ đào tạo của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018, Khoa Lý luận chính trị (D.1) thông báo mở các lớp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Việt Nam đối với hệ Đại học, học phần Chính trị đối … Read more