Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 10 năm 2019

Thông báo V/v xét công nhận tốt nghiệp sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 10 năm 2019 Nhà trường thông báo về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời … Read more

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt tháng 12 năm 2019 và Xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2020

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế vào tháng 12/2019 và xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 1/2020 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường. 1. XÉT DỰ THI VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ – Từ 15/10/2019 … Read more

Điều kiện Xét và Công nhận tốt nghiệp IUH 2018

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp: – Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. – Tích lũy đủ số học phần quy định trong … Read more

IUH thông báo Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo của năm học 2017-2018, nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2018 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH8, DH6TCVB2, DH10VL, DH6TLT, CD15, NC6, NC8LT và các khóa học trở … Read more