Thông báo xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2019
Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo xét cấp học bổng “sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2019. Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường có điểm tổng kết năm học 2018-2019 tại Trường đạt từ loại Khá trở lên và không vi phạm kỷ luật. Chi tiết vui lòng xem file:


Sinh viên nộp hồ sơ xét cấp học bổng tại các khoa/ viện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2019. Các khoa/ viện nhận hồ sơ, tổ chức xét và lập dah sách gửi về phòng Công tác sinh viên trước 15/11/2019.

Loading...