IUH ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018
Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định: – Ban hành kèm theo Quyết định này Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018 của trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15 tháng 02 năm 2017). – Trường phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
* Lưu ý: một số sự kiện (ví dụ như nghỉ Tết, nghỉ hè) có thể xê dịch thời gian một chút. Các bạn sinh viên vui lòng chờ thông báo chính thức của các giai đoạn, sự kiện.

td1

Loading...

td2

Loading...