Kế hoạch xét tốt nghiệp IUH tháng 10 năm 2020

Từ ngày 20/8/2020 đến 24/10/2020: các đơn vị đào tạo nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên. Trong quá trình nhận đơn, các đơn vị đào tạo đồng thời đề xuất và xét tốt nghiệp cho sinh viên trên hệ thống phần mềm quản lý học vụ PMT và đưa ra hướng xử lý (nếu có sai sót).
– 14h00 ngày 30/10/2020: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sẽ họp thông qua danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Nội dung thông báo:

Lưu ý: đối với các sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, thực hiện nghĩa vụ QS .. được gia hạn thêm không quá 01 năm sau thời hạn tối đa hoàn thành chương trình đào tạo, các đơn vị đào tạo nhận đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên quá thời hạn kết thúc học tập tại trường theo Thông báo số 105/TB-ĐHCN ngày 21/8/2019 gửi về phòng Đào tạo chậm nhất 25/10/2020.

Loading...