ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP
1. Khái niệm, vai trò của giao tiếp và kỹ năng giao tiếp
2. Cấu trúc của quá trình giao tiếp
3. Nguyên tắc và phong cách giao tiếp
4. Kỹ năng lắng nghe
5. Kỹ năng sử dụng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
6. Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi
7. Kỹ năng xã giao thông thường
8. Kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức
9. Khái niệm nhóm, phân loại, giai đoạn phát triển nhóm, ý nghĩa làm việc nhóm.
10. Kỹ năng tổ chức nhóm
11. Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả
12. Kỹ năng xử lý mâu thuẫn


Download tài liệu tại đây – File: PDF

Loading...

Nguồn: tham khảo, internet

Loading...