Sinh viên Công Nghiệp

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên IUH

2,853

QUY ĐỊNH Về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, học viên đang học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

* Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)
1. Đối với sinh viên khóa cũ
a) Căn cứ xét học bổng Khuyến khích học tập là điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
b) Căn cứ xét học bổng Hỗ trợ học tập là sinh viên thuộc đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài đối tượng chính sách (có Phụ lục đối tượng được xét, cấp học bổng kèm theo),… và điểm trung bình tích lũy, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
c) Căn cứ xét học bổng từ các đơn vị ngoài Trường tùy thuộc vào yêu cầu của các cá nhân, đơn vị, tổ chức,… tài trợ học bổng đặt ra cho đối tượng sinh viên được xét, cấp học bổng.
2. Đối với tân sinh viên
Căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.

* Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)
1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ phải thỏa các điều kiện sau:
a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;
b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;
c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;
d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;
e) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);
f) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;
g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định

* Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)
1. Đối với sinh viên các khóa cũ
a) Mức học bổng loại A
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.
b) Mức học bổng loại B
– Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.
c) Mức học bổng loại C
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.
d) Mức học bổng loại khuyến khích
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.
2. Đối với tân sinh viên: Mức học bổng Khuyến khích học tập cấp cho tân sinh viên nằm trong quỹ học bổng phân bổ hàng năm do Hiệu trưởng quyết định.

* Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)
1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.